Statut Polskiej Partii Internetowej

Statut Polskiej Partii Internetowej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
II CZŁONKOWIE PARTII ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
III STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARTII I STRUKTURA WŁADZ
IV MAJĄTEK PARTII
V ORGANIZACJE STOWARZYSZONE
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
VII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Polska Partia Internetowa, zwana dalej także Partią, jest partią polityczną powołaną do udziału w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizowanie celów określonych w programie.

§ 2

 1.Polska Partia Internetowa działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu. Partia posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do ewidencji partii politycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o partiach politycznych.
2. Siedzibą Partii jest miasto Katowice.
 3. Nazwa i symbole Polskiej Partii Internetowej korzystają z ochrony prawnej.
4. Partia używa także skrótów: Partia Internetowa, PPI, PLPI.
5. Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia, ugrupowania i partie polityczne o podobnych celach i założeniach programowych.

§ 3

1. Celami Partii są:
a) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność państwa,
b) rzeczywisty udział obywateli w tworzeniu oblicza Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Partia realizuje swoje cele odwołując się do opinii publicznej, uczestnicząc w sprawowaniu
władzy oraz wywierając wpływ na kształtowanie polityki w Państwie, w szczególności poprzez:
a) opracowywanie programów politycznych, gospodarczych i społecznych,
b) inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich,
c) propozycje ustawodawcze i uchwałodawcze,
d) działalność informacyjną,
e) utrzymywanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi i zagranicznymi partiami i ruchami społecznymi.
3. Partia wysuwa swych kandydatów do wybieralnych organów państwowych, samorządu terytorialnego i Parlamentu Europejskiego oraz organizuje ich kampanie wyborcze.


§ 4

1. Wszyscy wybrani z list Partii na każdym szczeblu samorządu , do organów wybieralnych państwowych oraz do struktur europejskich są zobowiązani do wykonywania wszelkich uchwał, które zostaną przegłosowane przez Zgromadzenie Członków oraz Zarząd.
2. Posłowie, senatorowie i radni jednostek samorządu terytorialnego po uzyskaniu zgody Zarządu tworzą Kluby Partii.

§ 5

1. Członkowie Partii wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał.
2. Partia ze względu na swoją internetową specyfikę, będzie realizować wolę swoich członków w zależności od wagi podejmowanych uchwał za pomocą następujących sposobów głosowania:
a) głosowanie pisemne polegające na wypełnieniu karty do głosowania, której wzór Zarząd każdorazowo zamieści na stronie internetowej i którą to kartę członek Partii wydrukuje, odpowiednio wypełni i wyśle pocztą na adres upoważnionego notariusza. Notariusz sprawdzi prawidłowość głosowania oraz ogłosi wyniki. Wyniki głosowania Zarząd zamieści na stronie internetowej Partii wraz z poświadczeniem notariusza o ich prawidłowości,
b) Głosowanie internetowe zabezpieczone osobistym loginem i hasłem
     Loginem jest adres internetowy członka zaś hasło członek ustala sam .
c) Głosowanie internetowe dostępne dla członków i wszystkich odwiedzających stronę Partii, gdzie wymagane jest podanie swojego adresu internetowego.
3.Wszyscy odwiedzający stronę internetową Partii, członkowie i sympatycy Partii, mogą umieścić swoją opinię lub propozycję na stronie internetowej Partii w dziale Forum Obywatelskie. Poprzez głosowanie zostaje określone czy dana sprawa jest istotna i Partia ma się nią zajmować. Głosowanie odbywa się wg sposobu określonego w §5 pkt 2 c statutu w czasie 30 dni. Sprawy zatwierdzone większością głosów w tym czasie po 30 dniach przechodzą do działu Debata na stronie internetowej Partii.
4. W dziale Debata członkowie Partii głosują czy Zarząd ma wypracować stanowisko w danej sprawie i poddać go dalszemu głosowaniu w dziale Stanowiska lub dziale Uchwały. Głosowanie internetowe odbywa się wg sposobu określonego w §5 pkt 2 b w czasie 14 dni. Sprawy zatwierdzone większością głosów w tym czasie po 14 dniach przechodzą do działu Uchwały i Stanowiska.
5. W dziale Stanowiska lub w dziale Uchwały dana sprawa podlega kolejnemu głosowaniu przez członków Partii. Zarząd PPI edytuje ostateczny tekst stanowiska lub uchwały dbając o jej zgodność z przepisami prawa . Głosowanie internetowe odbywa się według sposobu określonego w §5 pkt 2 b w czasie 14 dni. Sprawy zatwierdzone większością głosów, przy udziale minimum 10% członków, po 14 dniach stają się oficjalnym stanowiskiem lub uchwałą Partii .
6. Każdy członek Partii może w dowolnym momencie zredagować i przedstawić na stronie internetowej Partii w dziale Debata swoją propozycję uchwały, z pominięciem uprzedniego głosowanie w dziale Forum Obywatelskie.
7. Zarząd Partii może w dowolnym czasie zredagować i przedstawić na stronie internetowej Partii w dziale Stanowiska lub dziale Uchwały swoją propozycję stanowiska lub uchwały, z pominięciem uprzedniego głosowania w dziale Forum Obywatelskie i Debata.
8. Propozycje uchwał sprzeczne z prawem lub postanowieniami statutu nie będą głosowane.
9. Uchwały powodujące zmiany w statucie partii podejmowane są większością głosów przez co najmniej 30% członków w głosowaniu wg sposobu określonego w §5 pkt 2 b, trwającym 14 dni.
10. Zarząd ma prawo przedłużyć czas każdego z głosowań do maksimum 90 dni.

§ 6

1.Kadencja władz Partii trwa 4 lata. Mandat pochodzący z powołania członków władzy ustaje wraz z ukonstytuowaniem się nowych władz .
2. Najpóźniej na 60 dni przed upływem kadencji Zarząd podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów, określając zasady i kalendarz czynności wyborczych.
3. Każdy członek partii ma prawo zgłoszenia swojej kandydatury do władz Partii, w terminach określonych w kalendarzu czynności wyborczych.
4. Wybory do władz Partii odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów i są przeprowadzane wg sposobu określonego w §5 pkt 2 a, w czasie 30 dni.
5. Wybory dokonywane są zwykłą większością głosów.
6. Członkowie władz Partii mogą być odwołani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale minimum 30 % członków uprawnionych , głosowanie musi być przeprowadzone wg sposobu określonego w §5 pkt 2 a, w czasie 14 dni .
7. Wniosek o zorganizowanie głosowania tajnego w sprawie odwołanie członka władz Partii musi być zgłoszony przez co najmniej 10% członków Partii, przez Zarząd lub Przewodniczącego. Wniosek o odwołanie zgłoszony przez członków wpierw w dziale Debata przeprowadza się wg sposobu określonego w §5 pkt 2 b, w głosowaniu trwającym 14 dni. Wniosek zatwierdzony większością głosów przechodzi do działu Stanowiska i Uchwały, gdzie jest głosowany według sposobu określonego w §5 pkt 2 b, Wniosek zaakceptowany większością głosów zobowiązuje Zarząd do przeprowadzenia głosowania według sposobu określonego w §5 pkt 2 a.
8. W przypadku wakatu we władzach Partii Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości o wakacie, podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów uzupełniających. Kadencja członka władz wybranego w tym trybie kończy się wraz z kadencją pozostałych członków.
9. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.


§ 7

1. W swej działalności Partia odwołuje się do pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Partia może zatrudniać pracowników.
2. Żadna osoba należąca do władz Partii nie może być jej etatowym pracownikiem.

II CZŁONKOWIE PARTII ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkiem Partii może być osoba, która:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ukończyła 18 lat,
c) korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) złożyła deklarację członkowską której wzór zatwierdza  Zarząd Partii,§ 9

1. Podstawą przyjęcia w poczet członków Partii jest złożenie  deklaracji członkowskiej.   
2. Członek Partii nie może być członkiem innego klubu radnych lub parlamentarnego bez zgody Zarządu Partii.

§10

1.Członkiem Partii zostaje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej i jej potwierdzenia poprzez Internet .
2.Zarząd może odmówić w ciągu 14 dni przyjęcia w poczet członków Partii wyłącznie osobie, która nie spełnia wymogów określonych w §8 statutu lub została wcześniej wykluczona z Partii na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
3.Osoba nieprzyjęta w poczet członków może w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.
4. Ewidencję członków Partii prowadzi Zarząd Partii .


§ 11

1. Członkom Partii przysługują:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii,
b) prawo udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Partię,
c) prawo tworzenia sekcji tematycznych oraz terenowych organizacji wyborczych,
d) prawo używania oznak organizacyjnych Partii.


§ 12

1. Członkowie są obowiązani:
a) popierać cele Partii i brać udział w realizacji jej zadań,
b) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał władz Partii,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie Partii wybrani z list lub rekomendacji do Parlamentu Europejskiego, organów państwowych lub samorządu terytorialnego, organów Unii Europejskiej, a także wybrani lub powołani na inne stanowiska mogą być zobowiązani do opłacania dodatkowych składek na potrzeby Partii. Wysokość składki oraz obowiązek jej wnoszenia ustala zarząd w drodze uchwały.
Nie wywiązywanie się z wpłat w/w składek będzie podstawą do postawienia takiego członka przed Sądem Koleżeńskim .
3. Na wniosek członka, Zarząd może przedłużyć okres nie zapłacenia składek do maksimum 12 miesięcy.

§ 13

1. Członkostwo Partii ustaje w przypadku:
a) śmierci,
b) zgłoszenia  rezygnacji z przynależności do Partii,
c) nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
d) wykluczenia z Partii.

§ 14

1. Z ważnych przyczyn na wniosek członka Partii jego członkostwo w partii może zostać zawieszone.
2. Uchwałę w sprawie zawieszenia członkostwa podejmuje Zarząd.
3. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członka Partii oraz jest zwolniony z obowiązku opłacania składek .
4. Na wniosek zainteresowanego Zarząd przywraca jego członkostwo z chwilą ustania przyczyn zawieszenia.

§ 15

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów, niestosowanie się do uchwał władz Partii, postępowanie w sposób sprzeczny z celami Partii oraz gdy ciążą na nim zarzuty hańbiące, członek może być ukarany przez Sąd Koleżeński na wniosek Zarządu lub członków Partii. Wniosek o postawienie Członka przed Sądem Koleżeńskim głosowany jest w dziale Debata wg sposobu określonego w § 5 pkt 2 b. Decyduje większość głosów, minimalna ilość członków Partii biorąca udział w głosowaniu to 30%, w głosowaniu trwającym 14 dni. Po zatwierdzeniu wniosku Sąd Koleżeński powinien zebrać się w ciągu 30 dni.
2. Sąd Koleżeński może orzekać wobec członków następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
d) wnioskowanie do zarządu o wykluczenie z Partii. Zarząd jest takim wnioskiem związany, o ile nie został on złożony z naruszeniem statutu Partii.

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARTII I STRUKTURA WŁADZ

§ 16

Władzami krajowymi Partii są:
a) Zgromadzenie Członków
b) Przewodniczący Partii,
c) Zarząd Partii,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Sąd Koleżeński.

§ 17

1. Najwyższą władzą Partii jest Zgromadzenie Członków.
2. Strona internetowa Partii jest podstawowym forum spotkań wszystkich członków, jest redagowana w całości przez członków i stanowi platformę wyborczą Partii.
3. Władze partii kontaktują się z członkami za pomocą poczty internetowej, za wyjątkiem przesyłania  kart do głosowania w głosowaniu wg sposobu określonego w §5 pkt 2a.
4. Zarządzanie stroną internetową należy do wyłącznych kompetencji Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie statutu i zmian w statucie oraz programu działania Partii,
b) wybór Przewodniczącego Partii, Zarządu , Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
c) rozpatrywanie sprawozdań ustępujących władz krajowych Partii oraz udzielanie im absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie władz składane jest wyłącznie przez Przewodniczącego Partii a w razie niemożności przez osobę wyznaczoną przez Zarząd,
d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Partii,
e) rozpatrywanie spraw i podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Przewodniczącego, Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Partii zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 pkt 2,.
f) podjęcie uchwały w sprawie połączenia z inną partią polityczną.
6. Każdy z członków Partii aby zrealizować w Partii swoje prawa wyborcze musi wpisać się do konkretnego okręgu wyborczego z którego chce być wybierany . Wyboru należy dokonać w czasie i w sposób, który zostanie określony przez Zarząd i ogłoszony na stronie internetowej Partii. Można wpisać się tylko do jednego okręgu wyborczego i kandydować tylko w jednych wyborach do określonego gremium, za wyjątkiem wyborów samorządowych, gdzie można kandydować równocześnie na radnego i prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.
7. Zarząd przedstawia pod głosowanie listę na której muszą znaleźć się wszyscy członkowie partii którzy wyrażą chęć kandydowania i spełniają właściwe wymogi formalne. Kolejność będzie zależała od ilości zdobytych głosów poparcia wśród osób odwiedzających stronę internetową PPI w ciągu 30 dni. Poparcia może udzielić każda osoba, która zaloguje się na stronie internetowej PPI. Zarząd ma prawo w uzasadnionych przypadkach zarządzić powtórne głosowanie.

§ 18

1. W skład Zarządu Partii wchodzą:
a) Przewodniczący Partii,
b) Wiceprzewodniczący Partii,
c) Skarbnik.
2. Do czasu pierwszych wyborów Zarząd tworzą trzej członkowie założyciele , którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.
3. Zarząd uprawniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu Partii w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych w następujący sposób:
a) do zaciągania zobowiązań do kwoty 30.000 zł uprawniony jest samodzielnie Przewodniczący Partii,
b) do zaciągania zobowiązań w kwocie powyżej 30.000 zł wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Partii.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalanie szczegółowych programów działalności Partii stanowiących rozwinięcie programu uchwalonego przez Zgromadzenie Członków,
b) uchwalanie zasad bieżącej polityki Partii,
c) proponowanie spraw i uchwał poddawanych pod głosowanie internetowe,
d) przedstawianie uchwał podejmowanych w drodze głosowania internetowego przez większość członków,
e) proponowanie kandydatów Partii w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
g) uchylanie sprzecznych z prawem lub ze statutem uchwał,
h) podejmowanie uchwał o wstępowaniu do organizacji międzynarodowych zrzeszających partie polityczne i o występowaniu z tych organizacji,
i) dokonywanie wiążącej wykładni statutu Partii oraz uchwał Zgromadzenia Członków,
j) uchwalanie regulaminu postępowania przed Sądem Koleżeńskim,
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków,
l) nadzór i redagowanie strony internetowej Partii,
m) emitowanie kodów jednorazowych dla członków Partii,
n) bieżące rozliczanie wpłaconych składek i innych dochodów i rozchodów Partii oraz ich pełne udostępnienie na stronie internetowej,
o) wykluczanie członków z Partii na wniosek Sądu Koleżeńskiego w trybie §15 ust 2 d,
p) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów Partii.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Skarbnika w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Partii lub z upoważnienia Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym posłowie, senatorowie i deputowani do Parlamentu Europejskiego będący członkami Klubu Parlamentarnego Partii a nie będący członkami Partii, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 19

1. Przewodniczący Partii kieruje partią, reprezentuje ją w życiu społecznym i politycznym oraz przewodniczy Zarządowi Partii. Wiceprzewodniczący Partii zastępuje Przewodniczącego oraz kieruje powierzonymi dziedzinami pracy Partii.
2. Przewodniczący jest odpowiedzialny za swe działania przed Zgromadzeniem Członków.

§ 20

1. Zgromadzenie Członków może na wniosek Zarządu Partii nadać godność Honorowego Przewodniczącego Partii.

§ 21

1. Zarząd Partii podejmuje uchwały większością głosów.
2. Zarząd Partii może upoważnić dowolną osobę lub instytucję do reprezentowania interesów partii na zewnątrz .
3. Sprzedaż nieruchomości musi zostać zatwierdzona przez Zgromadzenie Członków przy pomocy głosowania internetowego większością głosów.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna Partii składa się z trzech członków. Wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna:
a) ocenia przestrzeganie celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami Partii, w tym prawidłowość sprawozdań finansowych,
b) kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami Partii oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Jej członkowie mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Partii dotyczących jej
działalności finansowej.
4. Komisja Rewizyjna sporządza roczne sprawozdanie z działalności finansowej Partii i przedstawia je do zatwierdzenia Zgromadzeniu Członków w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku. Sprawozdanie poddawane jest głosowaniu w sposób określony w §5 pkt 2 b.

§ 23

1. Sąd Koleżeński Partii składa się z trzech członków. Wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński:
a) opracowuje projekt regulaminu działania Sądów Koleżeńskich,
b) rozpatruje sprawy członków skierowane do Sądu Koleżeńskiego przez Zarząd lub przez członków Partii.
3. Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów, które mają związek z prowadzonymi przez Sąd sprawami.

§24

1.Na wniosek co najmniej 150 członków Partii Zarząd Partii może podjąć uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej Partii, zwanej Regionem. Wniosek powinien zawierać propozycje personalne członków władz Regionu, którzy będą sprawować funkcje do czasu przeprowadzenia pierwszych wyborów w Regionie.
2.Na wniosek co najmniej 30% członków Regionu Zarząd Partii może podjąć uchwałę o likwidacji Regionu.
3.Region obejmuje swym zasięgiem obszar jednego lub kilku województw.
4.Władzami terenowymi Partii są:
a)Zarząd Regionu Partii,
b)Regionalna Komisja Rewizyjna.
5.Wybory do władz terenowych Partii odbywają się na zasadach określonych w §6, przy czym czynne i bierne prawo wyborcze ograniczone jest do członków danego Regionu.
6.Pierwsze wybory do władz Regionu powinny odbyć się w terminie 6 miesięcy od daty jego utworzenia. Kadencja władz Regionu pokrywa się z kadencją krajowych władz Partii i w związku z tym długość kadencji pierwszych władz pochodzących z wyboru może podlegać odpowiedniemu skróceniu.


§25

1.W skład Zarządu Regionu wchodzą:
a)Przewodniczący Regionu,
b)Wiceprzewodniczący Regionu,
c)Skarbnik Regionu.
2.Do kompetencji Zarządu Regionu należy:
a)zgłaszanie projektów uchwał i stanowisk w zakresie dotyczącym Regionu bezpośrednio do działu Stanowiska lub działu Uchwały,
b)koordynowanie działań Partii w Regionie i przygotowywanie wyborów do władz Regionu,
c)występowanie na Zgromadzeniu Członków w sprawach dotyczących Regionu,
d)przedstawianie Zarządowi propozycji dotyczących członków Regionu,
e)kontrola ściągalności składek członkowskich w Regionie,
f)składanie Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności za czas kadencji.
3.Posiedzenia Zarządu Regionu zwoływane są przez Przewodniczącego Regionu, Wiceprzewodniczącego Regionu lub Skarbnika Regionu w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Regionu lub z upoważnienia Przewodniczącego Regionu Wiceprzewodniczący Regionu.
4.Zarząd Regionu podejmuje uchwały większością głosów.

§26

1. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Do kompetencji Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy kontrola finansowej działalności Partii w Regionie.
3. Posiedzenia Regionalnej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Jej członkowie mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Partii dotyczących działalności finansowej Regionu.
4. Regionalna Komisja Rewizyjna sporządza roczne sprawozdanie z działalności finansowej Regionu i przedstawia je do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku.

IV MAJĄTEK PARTII

§ 27

1.Majątkiem Partii są ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe.

§ 28

1. Majątek Partii powstaje na zasadach określonych w ustawach ze:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z majątku,
d) dotacji i subwencji.
2. Środki finansowe Partii, w tym wpłaty ze składek członkowskich, gromadzone są na rachunkach bankowych Partii.
3. Zarząd Partii tworzy Fundusz Ekspercki i Fundusz Wyborczy,

V ORGANIZACJE STOWARZYSZONE

§ 29

1. Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o stowarzyszeniu z partią , organizacją społeczną o celach programowych zbieżnych z celami Partii, po podjęciu stosownej uchwały. Głosowanie odbywa się w dziale Debata według sposobu określonego w §5 pkt 2 b, w ciągu 14 dniu. Po uzyskaniu większości głosów przechodzi do działu Uchwały, gdzie jest głosowane według sposobu określonego w §5 pkt 2 b, w ciągu 14 dni. Wniosek ulega zatwierdzeniu jeżeli jest przegłosowany większością głosów w głosowaniu, w którym wzięło udział co najmniej 30% członków.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Partii, połączeniu z inną partią i o przeznaczeniu majątku oraz powołaniu komisji likwidacyjnej podejmuje Zgromadzenie Członków w formie pisemnego głosowania na zasadach jak przy głosowaniu na Przewodniczącego .
2. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

VII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§31

Pierwsze wybory powinny zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu roku od daty zarejestrowania Partii.