Manifest Polskiej Partii Internetowej

Manifest Polskiej Partii Internetowej

Czym jest Polska Partia Internetowa?

PPI to partia zwyczajnych obywateli założona przez dwóch zwyczajnych obywateli dr. Leszka Lachetę i Piotra Zemelkę zmęczonych przepychankami wewnątrz elit politycznych i mało kompetentnym zarządzaniem Polską. Ich pomysł był prosty – władza jest dla obywateli, zatem to obywatele winni na bieżąco kontrolować powstawanie przepisów i działanie administracji państwa.

Długo zastanawialiśmy się co zrobić, aby każdy obywatel mógł w sposób prosty i skuteczny uczestniczyć w życiu politycznym Polski. Takim rozwiązaniem jest partia działająca w Internecie. Partia o zasięgu ogólnopolskim, w której każdy członek ma prawo do wypowiedzi i zabiegania o poparcie dla swojego zdania. Jego głos w demokratycznym, obejmującym całą partie głosowaniu jest tak samo ważny jak głos liderów. Wszyscy członkowie tworzą program i kierują działaniami partii. Jest to obecnie najbardziej demokratyczny i skuteczny sposób uczestnictwa w życiu politycznym. Dzięki działającemu całą dobę forum internetowemu możliwa będzie szybka ocena sytuacji kraju i wypracowanie stosownych działań. Zapewniona zostanie pełna wolność wypowiedzi i rzeczywista równość członków. Członkowie mogą i powinni uczestniczyć w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Jedynym kryterium wyboru reprezentantów PPI będzie ich aktywność i jakość działań na internetowym forum partii oraz wybór dokonany przez wszystkich członków. Nie będzie układania list wyborczych w oparciu o zarządy partyjne i przychylność wodzów.

Obecnie, w lutym 2019 roku, w przededniu wyborów europejskich i parlamentarnych, Polska Partia Internetowa wznawia swoją działalność stawiając przed sobą następujące zadania:

  • Jak uratować demokracje i zablokować autorytaryzm?
  • Co zrobić by odebrać władzę wodzom partyjnym i oddać ją obywatelom?
  • W jaki sposób podwyższyć efektywność rządzenia w Polsce?
  • Jak spowodować by rząd nie zamykał się w kole własnej niekompetencji?
  • Jak Polskę urzędniczą zmienić w Polskę obywatelską, w Rzeczpospolitą?
  • Co zrobić by proces stanowienia prawa był na bieżąco konsultowany z zainteresowanymi?

Celem PPI jest stworzenie stałego pomostu między władzą a obywatelami poprzez definiowanie problemów, ich diagnozę, dyskusję nad rozwiązaniem i  przedstawienie konkretnej propozycji działań. Narzędziem dla tego pomostu jest otwarte dla wszystkich na naszej stronie internetowej Forum na którym członkowie PPI i wszyscy zainteresowani mogą problemy przedstawiać i dyskutować rozwiązania.

Uważamy, że podstawowym problemem naszej demokracji jest pewien akapit w prawie wyborczym, który pozwala wodzom partyjnym na arbitralne ustawianie kolejności na listach wyborczych co powoduje, że wybory są farsą i faktycznie to nie obywatele lecz wodzowie partyjni wybierają posłów. Tak być nie może. PPI postuluje zmianę w prawie wyborczym, która stanowiłaby, że kolejność na listach wyborczych jest losowa (na każdej liście inna czyli każdy kandydat jest na takiej samej ilości kart do głosowania pierwszy, drugi, trzeci itd. według losowego algorytmu komputerowego podobnego jak losowanie sędziów do orzekania w sądach) Aby tego dokonać należy jedynie:

– w Ustawie KODEKS WYBORCZY z dnia 05-01-211 ze zmianami w art 212 par 1 skreślić ostatnie zdanie czyli: Nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy. oraz dopisać do art 224: w kolejności losowo wybranej na każdej karcie do głosowania.

Następnym problemem, kluczowym dla Polski, jest tworzący się po wyborach parlamentarnych konflikt interesów, gdy politycy wybrani przez wyborców dla ustanawiania prawa i kontrolowania administracji państwowej stają się trzonem rządu mającym inicjatywę ustawodawczą.

Konstytucja RP w art. 10. stanowi:

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

Jednocześnie ta sama konstytucja w art. 103 p. 1 zezwala na łączenie mandatu posła ze stanowiskiem w administracji rządowej jako członek Rady Ministrów lub sekretarz stanu tworząc w ten sposób system autorytarny (o nazwie demokracja parlamentarna), w którym obie władze: ustawodawcza i wykonawcza objęte są przez jedną grupę polityków. Uważamy, że członek Rady Ministrów, jak również sekretarz stanu jest urzędnikiem służby cywilnej i w związku z tym obowiązuje zapis art. 103 p. 2: Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, … nie mogą sprawować mandatu poselskiego.

Nie może tak być, że ta sama grupa osób przygotowuje ustawy, potem je akceptuje, wprowadza w czyn, a następnie sama kontroluje wykonanie. Demokracja polega na wypracowaniu kompromisów a nie na jednostronnym wprowadzaniu w życie decyzji z którymi duża część społeczeństwa się nie zgadza (to prowadzi do podziałów i braku możliwości porozumienia, sprzyja stagnacji i odstręcza szczególnie młodych ludzi od udziału w bieżącym życiu politycznym oraz wzmaga poczucie wyobcowania i sprzyja emigracji). Uważamy, że należy zmienić prawo aby do takich patologicznych sytuacji nie dochodziło .

Dekalog Polskiej Partii Internetowej

1. Polska Partia Internetowa to Obywatele, którzy chcą by prawo Rzeczpospolitej było proste i zrozumiałe, a rząd Rzeczpospolitej składał się z osób kompetentnych.

2. PPI nie jest partią populistyczną – będzie dążyć do rozwiązań zapewniających przyszłość dla Polski i Polaków pamiętając o tym, że leczenie może być dla pacjenta nieprzyjemne, ale najważniejszy jest wynik terapii.

3. PPI będzie przedstawiać propozycje rozwiązań problemów, które Obywatele napotykają w swoim otoczeniu. Wiemy, że każda władza bez kontroli zewnętrznej staje się samowolą. PPI będzie władzę sprawdzać. Sprawdzać we wszystkich jej poczynaniach. Dla dobrych rozwiązań oklaski, dla złych najpierw żółta, a potem czerwona kartka.

4. Chcemy, by w swojej pracy polski rząd działał nie w intencji przetrwania i przyszłej elekcji, ale w myśl przyjętych długofalowych strategii opartych na rzetelnej wiedzy o możliwościach i potrzebach Polaków. PPI będzie takich strategii żądać.

5. Priorytetem dla PPI to problemy najważniejsze, takie jak rozwój gospodarki, zwiększenie jej efektywności i innowacyjności, związania nauki z biznesem. Tylko takie działania spowodują dogonienie średniej płacy do poziomu UE, zmniejszą bezrobocie i Polska stanie się atrakcyjna dla polskich emigrantów ekonomicznych.

6. Sprawy uznawane niekiedy za drobne będą istotnym elementem dyskusji na Forum PPI, bowiem dbałość o drobiazgi skutkuje dbałością o sprawy ważne.

7. Forum PPI będzie z pewnością zajmować się sferą kultury – zarówno jako nośnikiem tradycji jak również jako działem gospodarki. Forum PPI będzie z pewnością apelować do ludzi zajmujących się kulturą by podjęli wysiłek odfałszowania świadomości historycznej Polaków pokazując dobre, silne korzenie polskiej tolerancji i historyczne osiągnięcia polskiej myśli politycznej wyprzedzającej zachodnie demokracje o dwa wieki.

8. PPI będzie podążać za opiniami swoich członków, jednak, co do zasady, chcemy przyjąć formułę wyrażoną w Ewangelii Świętej „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” w dobitny sposób rozgraniczającą sprawy wiary od spraw publicznych. W sprawach wiary będziemy odwoływać się również do unikalnego w świecie fundamentu polskiej kultury – polskiej doktryny politycznej XVI wieku streszczającej się do zdania wypowiedzianego na posiedzeniu Sejmu przez króla Zygmunta II Augusta: „Nie jestem królem waszych sumień”.

9. PPI będzie zajmować się rozwiązywaniem spraw, a nie personalnych sporów. Nas interesują konkretne działania a nie bajki opowiadane przez polityków dla naiwnych, chcemy aby demokracją i gospodarką zajęli się doświadczeni wybitni fachowcy a nie „misiewicze” i ich koledzy.

Polska Partia Internetowa

Rewolucja Zdrowego Rozsądku

Partia swobody gospodarczej, samostanowienia obywateli, państwa minimum.

PPI jest narzędziem samorządnego społeczeństwa w którym Obywatele mogą bieżąco wpływać na stan prawny, oceniać bezpośrednio instytucje administracji państwowej i samorządowej.

Platforma internetowa PPI służyć będzie do bezpośrednich konsultacji społecznych zmian w prawie i rozporządzeń proponowanych przez władze.

Zasady działania PPI:

– Partia ma na celu działalność wyłącznie w obszarze stanowienia prawa, wpływu na racjonalizację przepisów, monitorowania i kontrolowania organów władzy wykonawczej: administracji państwowej i samorządowej.

– PPI strzeże wolności człowieka, poszanowania wiary i wspiera rozgraniczenie przepisów prawa od przepisów związków wyznaniowych. Sposób bycia związany z wyznaniem winien być wynikiem postanowień indywidualnych, a nie narzucony ustawą.

– PPI to partia bez przywódców.

– PPI działa poprzez Uchwały wypracowane bezpośrednio przez członków.

– Zarząd PPI administruje działalnością.

– Zarząd ma za zadanie wyszukiwać istotne problemy państwa i proponować rozwiązania. Postulaty Zarządu mają równorzędny priorytet z postulatami i propozycjami rozwiązań członków partii i innych obywateli.

Sposób działania:

Postulaty korekt prawa, zmian przepisów, nagradzania wyróżniającej się działalności, powodowanie kontroli służb państwowych czy samorządowych odbywają się kilkuetapowo:

1. Każdy może zgłosić propozycję na Forum PPI.

– Propozycja może być sformułowana przez osoby fizyczne, ale również organizacje pozarządowe: instytuty naukowe, federacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne, a także organy rządu czy samorządów lokalnych i poddana pod dyskusję.

2. Zaakceptowana propozycja przedstawiona jest w Debacie PPI wśród członków partii. Efektem Debaty jest Uchwała PPI przedstawiana jako efekt końcowy dyskusji ogólnej.